Manifest voor een betere kwaliteitsketen voor de instandhouding van monumenten

Samen met de koepelorganisaties Vakgroep Restauratie en de Gespecialiseerde Aannemers Restauratie heeft de VAWR, de Vereniging van Architecten werkzaam in de Restauratie, een manifest opgesteld om te pleiten voor het verbeteren van de zorg voor monumenten: https://vawr.nl/manifest/

De zwaktes in de keten zijn in een aantal sessies, waar wij vanuit ons bureau ook aan deelgenomen hebben, uitgebreid geïnventariseerd en besproken. Vanuit het hele land zijn ervaringen met de voorbereiding tot vergunning en uitvoeringsprocessen gedeeld. Het was heel interessant om ervaringen van collega’s en ketenpartners te vernemen en na te denken over mogelijkheden voor verbetering. Het heeft geresulteerd in een kernachtig manifest met aanbevelingen. Het manifest wordt bij de formateur aangeboden in de hoop dat dit in de komende kabinetsperiode een plek kan krijgen.

Vergunning Varkensmarkt 11, Middelburg, verleend

Enkele bijzondere vondsten tijdens de ontmanteling van het voormalige Chinese restaurant Nan King aan de Varkensmarkt te Middelburg leverden een interessante puzzel op voor de nieuwe invulling van dit pand. In de kern was het voorhuis in redelijke staat, met de nodige herstellingen van oorlogsschade en een verbouw uit de jaren ’80. Bij het afpellen kwam op meerdere balken sjabloneerwerk tevoorschijn en zelfs een – waarschijnlijk herplaatste – moerbalk. Op zolder kwamen ook twee gave spanten tevoorschijn uit aftimmeringen.

Er was evenwel een lastige puzzel ten aanzien van het stijgpunt, er waren in de balklaag geen sparingen van oorspronkelijke stijgpunten aanwezig en de balken lagen nogal dicht opeen waardoor een nieuwe trap voor de nodige hoofdbrekens zorgde. Na een constructief proces met het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit is een goede oplossing gevonden waarbij we een goede balans tussen goede toegankelijkheid en monumentale aspecten hebben kunnen vinden.